[PHP] Sắp xếp lại các trường dữ liệu trong checkout của WooCommerce

Với form checkout mặc định của WooCommerce, UI/UX không được tốt lắm.

Dưới đây là đoạn code giúp bạn có thể sắp xếp lại thứ tự các trường nhập thông tin thuận tiện hơn cho người dùng và form nhìn gọn hơn.


/**
Checkout fields
**/

add_filter( 'woocommerce_default_address_fields', 'salesgen_custom_woocommerce_default_address_fields', 9999 );
function salesgen_custom_woocommerce_default_address_fields( $fields ){

$fields['address_1']['class'] = array('form-row-wide', 'address-field');
$fields['address_2']['class'] = array('form-row-wide', 'address-field');

$fields['address_1']['priority'] = 30;
$fields['address_2']['priority'] = 31;

$fields['city']['priority'] = 50;
$fields['postcode']['priority'] = 55;

$fields['country']['priority'] = 65;
$fields['state']['priority'] = 60;

$fields['postcode']['class'] = array('form-row-last', 'address-field');
$fields['city']['class'] = array('form-row-first', 'address-field');

$fields['country']['class'] = array('form-row-last', 'address-field');
$fields['state']['class'] = array('form-row-first', 'address-field');

return $fields;
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zalo
Telegram
Messenger
Messenger
Telegram
Zalo